PERTENTANGAN ALKITAB


Ada banyak sekali pertentangan antar-ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Alkitab sama sekali bukan sebuah kitab wahyu yang berisi kumpulan firman Tuhan, meski di dalamnya memuat serpihan-serpihan dari firman Tuhan yang sebenarnya. Contoh-contoh berikut mewakili sejumlah besar ayat-ayat Alkitab yang saling bertentangan:

(1) EZRA 2:5 VS NEHEMIA 7:10.

Dalam Ezra, jumlah anak Arah TERTULIS: “775 orang“, TETAPI dalam Nehemia: “652 orang“.

(2) 2 RAJA-RAJA 8:26 VS 2 TAWARIKH 22:2.

Dalam 2 Raja-raja, umur Ahazia ketika naik raja TERTULIS: “22 tahun“, TETAPI dalam 2 Tawarikh: “42 tahun“.

(3) 2 RAJA-RAJA 24:8 VS 2 TAWARIKH 36:9.

Dalam 2 Raja-raja, lamanya raja Jojachin berkuasa TERTULIS: “3 bulan“, TETAPI dalam 2 Tawarikh: “3 bulan 10 hari“.

(4) 2 SAMUEL 10:18 VS 1 TAWARIKH 19:18.

Dalam 2 Samuel, yang dibinasakan Daud TERTULIS: “700 ekor kuda kereta“, “40.000 orang BERKUDA“, dan “panglima perang SOBACH“, TETAPI dalam 1 Tawarikh: “7.000 ekor kuda kereta“, “40.000 orang BERJALAN KAKI“, dan “panglima perang SOFACH“.

(5) 2 SAMUEL 8:9-10 VS 1 TAWARIKH 18:9-10.

Dalam 2 Samuel, nama raja Hamat dan anaknya TERTULIS: “Toi dan Yoram”, TETAPI dalam 1 Tawarikh: “Tohu dan Hadoram”.

(6) 2 SAMUEL 23:8 VS 1 TAWARIKH 11:11 (1).

Dalam 2 Samuel, nama pahlawan yang mengiringi Daud TERTULIS: “Josech Basjebet anak Tachkemoni”, “kepala SEGALA PENGHULU“, dan “menikam 800 orang“, TETAPI dalam 1 Tawarikh: “Yasobam anak Hachmoni”, “kepala ORANG TIGA PULUH“, dan “menikam 300 orang“.

(7) 2 SAMUEL 24:1 VS 1 TAWARIKH 21:1.

Dalam 2 Samuel, yang mengajak Daud melawan Israel TERTULIS: “TUHAN“, TETAPI dalam 1 Tawarikh: “SETAN“!

(8) YOHANES 1:18 VS KEJADIAN 18:1 & 32:30.

Dalam Yohanes TERTULIS: “hanya Yesus yang melihat Allah”, TETAPI dalam Kejadian 18 & 32: “Abraham dan Yakub pun pernah melihat Allah”. (bertentangan literatur).

(9) 2 SAMUEL 8:8 VS 1 TAWARIKH 18:8.

Dalam 2 Samuel, tempat dimana raja Daud memindahkan perunggu TERTULIS: “Tebach dan Berotai”, TETAPI dalam 1 Tawarikh: “Tibchat dan Chun”.

(10) KELUARAN 4:22 VS YEREMIA 31:9.

Dalam Keluaran, yang merupakan anak sulung Allah TERTULIS: “ISRAIL”, TETAPI dalam Yeremia: “AFRAIM”.

(11) YOHANES 5:31 VS YOHANES 8:14.

Dalam Yohanes 5, perkataan Yesus TERTULIS: “Jika aku menyaksikan dari hal diriku, maka kesaksianku itu TIDAK BENAR”, TETAPI dalam Yohanes 8: “Jika aku menyaksikan dari hal diriku, maka kesaksianku itu BENAR”. (bertentangn redaksi).

(12) YOHANES 10:38 & 14:11 VS YOHANES 14:28.

Dalam Yohanes 10:38 & 14:11, perkataan Yesus TERTULIS: “Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa (karena itu Yesus = Tuhan)”, TETAPI dalam Yohanes 14:28 Yesus berkata: “..Bapa LEBIH BESAR dari aku”. (bertentangan prinsip).

(13) YOHANES 14:9 VS YOHANES 5:37.

Dalam Yohanes 14, TERTULIS: “Yesus berkata: Siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa”, TETAPI dalam Yohanes 5: “Yesus berkata: rupa-Nya (Bapa) pun tidak pernah kamu lihat”. (bertentangan prinsip).

(14) YOHANES 10:30 VS YOHANES 17:11,21,22,23.

Dalam Yohanes 10, TERTULIS: “Yesus menyatu dengan Bapa (karena itu Yesus = Tuhan)”, TETAPI dalam Yohanes 17: “Yesus menyatu dengan murid2nya”. (salah persepsi).

(15) MATIUS 3:17 VS MATIUS 5:9; KELUARAN 4:22 & YEREMIA 31:9.

Dalam Matius 3, TERTULIS: “Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan (karena itu Yesus = Anak Allah)”, TETAPI dalam Matius 5: “Yesus berkata: Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah”, dalam Keluaran: “Israel adalah anak sulung Allah”, dan dalam Yeremia: “Afraim adalah anak sulung Allah”. (salah persepsi).

(16) MATIUS 1:20 VS LUKAS 1:41.

Dalam Matius, TERTULIS: “…Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai isterimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus (karena itu Yesus = Roh Kudus)”, TETAPI dalam Lukas: “…dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus”. (salah persepsi).

(17) 1 KORINTUS 8:6 VS ULANGAN 4:35 & MARKUS 12:29.

Dalam 1 Korintus, TERTULIS: “Paulus berkata: hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus”, TETAPI dalam Ulangan: “Tuhan itulah Allah, dan kecuali Dia tiada yang lain lagi”, dan dalam Markus: “Yesus berkata: Hai Israel, adapun Allah, Tuhan kita, Tuhan yang Esa”. (bertentangan prinsip).

(18) 1 KORINTUS 8:6 VS MATIUS 15:24 & YOHANES 17:3.

Dalam 1 Korintus, TERTULIS: “Paulus berkata: …dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus”, TETAPI dalam Matius: “Yesus berkata: Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel”, dan dalam Yohanes: “Yesus berkata: …mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus”. Menurut Yesus sendiri, dia adalah UTUSAN TUHAN. (bertentangn prinsip).

(19) LUKAS 2:11 VS MATIUS 6:6-15 & 7:21.

Dalam Lukas, TERTULIS: “Malaikat berkata: telah lahir juru selamat yaitu Kristus Tuhan itu”, TETAPI dalam Matius 6:6-15 “Yesus menyuruh umatnya untuk berdoa kepada Bapa (Allah)”, dan dalam Matius 7:21 “Yesus berkata: “bukan tiap2 orang yang menyeru aku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk surga, hanyalah orang2 yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga”. (bertentangan prinsip).

(20) MATIUS 1:21 VS MATIUS 16:27 & YOHANES 5:30.

Dalam Matius 1, TERTULIS: “Malaikat berkata: ..Yesus akan melepaskan kaumnya dari segala dosanya”, TETAPI dalam Matius 16 “Yesus akan membalas tiap2 orang menurut perbuatannya”, dan dalam Yohanes 5 “Yesus menjadi pesuruh Tuhan dengan menjalankan hukum yang seadil2nya”. (bertentangan hukum).

(21) 1 KORINTUS 7:19 VS KEJADIAN 17:14 & MATIUS 5:17-19.

Dalam 1 Korintus, TERTULIS: “Paulus berkata: Sunat tidak sunat, itu tidak penting”, TETAPI dalam Kejadian (Taurat): “Tuhan berfirman: Laki-laki yang tidak disunat harus dilenyapkan karena telah mengingkari perjanjian antara Tuhan dan Abraham”, dan dalam Matius 5:17-19, “Yesus berkata bahwa kedatangannya bukanlah untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab2 para nabi meski sedikit pun”. (bertentangan hukum).

(22) LUKAS 24:7,46; MATIUS 12:40 & MATIUS 27:63 VS KENYATAAN.

Dalam Lukas 24, TERTULIS: “Yesus akan bangkit pada hari ke-3 sesudah hari kematiannya”, dalam Matius 12: “Yesus akan tinggal di rahim bumi selama 3 hari 3 malam” (sama dengan 72 jam), dan dalam Matius 27: “Tuan, kami ingat, bahwa si penyesat itu sewaktu hidup-Nya berkata: Sesudah tiga hari Aku (Yesus) akan bangkit.”, TETAPI KENYATAANNYA: “Yesus bangkit pada hari ke-2″, ingat! Yesus mati pada hari Jumat sore (Lukas 23:54) tetapi mayatnya pada hari Minggu pagi sudah tidak ada (Lukas 24:1-3). Ini berarti Yesus tinggal di rahim bumi cuma 1 hari 2 malam saja atau sekitar 36 jam (separoh janjinya).

(23) IBRANI 11:17 & KEJADIAN 22:2 VS KEJADIAN 16:15-16 & 21:5.

Dalam Ibrani dan Kejadian 22, TERTULIS: “Abraham mengorbankan (qurban) Ishak, anaknya yang tunggal (padahal yang dimaksud ayat tersebut adalah ISMAEL, karena Ishak adalah adik Ismael lain ibu)”, TETAPI dalam Kejadian 16:15 “Abraham menamai anaknya yang dilahirkan Hagar itu Ismael”, dalam Kejadian 16:16 “bahwa Abraham berusia 86 tahun ketika anaknya, Ismael, lahir”, dan dalam Kejadian 21:5 “bahwa Abraham berusia 100 tahun ketika anaknya, Ishak, lahir”. Jadi, Ishak BUKANLAH anak tunggal Abraham melainkan adik Ismael!

(24) MATIUS 26:1-2 VS MATIUS 27:46.

Dalam Matius 26, TERTULIS: “kedatangan Yesus adalah untuk disalibkan”, TETAPI dalam Matius 27: “ketika disalib, Yesus berteriak minta tolong kepada Tuhan: Eli, eli, lama sabachtani!”. (bertentangan konsep).

(25) GALATIA 3:13 VS YEHEZKIEL 18:20 & MARKUS 10:14.

Dalam Galatia, TERTULIS: “Paulus Tarsus berkata: terkutuknya Yesus di kayu salib adalah untuk menebus dosa2 manusia”, TETAPI dalam Yehezkiel: “kebenaran/kejahatan manusia menjadi tanggung jawab masing2″, dan dalam Markus: “Yesus menyatakan bahwa kanak-kanaklah yang mempunyai kerajaan surga (berarti suci atau bebas dari dosa, sekaligus membantah adanya DOSA WARIS)”. (bertentangan konsep).

(26) ULANGAN 14:3-21 & IMAMAT 11:1-47 VS MARKUS 7:14-20 VS MATIUS 5:17-19.

Dalam Ulangan & Imamat (Taurat), TERTULIS: “Tuhan berfirman: Binatang2 laut tak bersirip/bersisik, daging babi, serta jenis2 burung dan mamalia tertentu adalah haram dimakan”, TETAPI dalam Markus: “Yesus menghalalkan semua makanan”, padahal dalam Matius: “Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab2 para nabi meski sedikit pun”. (bertentangan hukum).

(27) IMAMAT 10:8-11 & ULANGAN 29:6 VS MATIUS 15:11 VS MATIUS 5:17-19.

Dalam Imamat & Ulangan, TERTULIS: “Tuhan berfirman: meminum anggur dan minuman keras (memabukkan) adalah haram”, TETAPI dalam Matius 15 “Yesus berkata: bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan orang melainkan yang keluar dari mulut”, padahal dalam Matius 5: “Yesus berkata bahwa kedatangannya bukanlah untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab2 para nabi meski sedikit pun”. (bertentangan hukum).

(28) MATIUS 3:17 & 12:18-21 VS YESAYA 42:1-16.

Dalam Matius 3:17 & 12:18, Firman Tuhan TERTULIS: “Inilah anak-Ku yang Kukasihi, kepadanyalah Aku berkenan”. Menurut Kristen/Katolik, ayat ini menunjuk kepada Yesus. Padahal, ayat tersebut dikutip dari Yesaya 42:1 yang mengarah kepada keturunan Ismael. Periksa Yesaya 42:11, terdapat kalimat: “..demikian pun segala dusun yang diduduki ORANG KEDAR”. “Orang Kedar” adalah orang2 Arab keturunan Ismael (Kejadian 25:13,16), sedangkan Yesus adalah keturunan Ishak (Matius 1:2). Kemudian periksa Yesaya 42:12, terdapat kalimat: “..dan dikabarkannya KEPUJIANNYA pada segala pulau”. Kata “kepujiannya” lebih mengarah kepada Muhammad, karena Muhammad (bahasa Arab) artinya “yang terpuji”, dan beliaulah satu2nya keturunan Ismael yang menjadi nabi/rasul Allah.

(29) MARKUS 13:31-32 VS KONSEP TUHAN.

Dalam Markus 13:31-32, TERTULIS: “Tuhan Yesus tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat”, hal ini sangat bertentangan dengan konsep Tuhan yang MAHA MENGETAHUI segala sesuatu.

(30) MATIUS 27:46 & MARKUS 15:34 VS KONSEP TUHAN.

Dalam Matius 27:46, TERTULIS: “ketika disalib Tuhan Yesus berteriak: ‘Eli, Eli, lama sabakhtani?’ Artinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?”, teriakan Tuhan Yesus ini sangat bertentangan dengan konsep Tuhan yang MAHA KUASA lagi MAHA PERKASA. (Ini adalah salah satu indikasi paling kuat dari injil2 kanonik tentang bantahan penyaliban Yesus).

(31) KEJADIAN 17:3 & MATIUS 26:39 VS PRAKTIK UMAT.

Dalam Kejadian 17:3, tatacara Abraham mengahadap Allah TERTULIS: “Lalu SUJUDLAH Abram, dan Allah berfirman kepadanya”, dan dalam Matius 26:39, tatacara Yesus menghadap Allah (Bapa) TERTULIS: “Maka Ia (Yesus) maju sedikit, lalu SUJUD dan berdoa kata-Nya: “Ya Bapa-Ku,…”, TETAPI dalam PRAKTIK UMAT Kristen/Katolik, tatacara ibadah mereka TIDAK MENGENAL sujud. (bertentangan syariat).

(32) LUKAS 3:23-38 VS MATIUS 1:18 (2).

Dalam Lukas, silsilah Yesus TERTULIS: “Yesus adalah anak Yusuf,…(berarti darah daging Yusuf)”, TETAPI dalam Matius: “Maria mengandung Yesus sebelum bersetubuh dengan Yusuf (berarti Yesus bukan darah daging Yusuf)”. (bertentangan prinsip).

(33) MATIUS 1:1-17 VS LUKAS 3:23-38.

Dalam Matius, silsilah Yesus TERTULIS: “Yesus adalah anak Yusuf anak Yakub anak Matan anak Eleazar anak Eliud anak Akhim anak Zadok anak Azor anak Elyakim anak Abihud anak Zerubabel anak Sealtiel…”, TETAPI dalam Lukas: “Yesus adalah anak Yusuf anak Eli anak Matat anak Lewi anak Malhi anak Yanai anak Yusuf anak Matica anak Amos anak Nahum anak Hesli anak Nagai…”. (hampir semuanya berbeda nama orang).

(34) MATIUS 1:1-17 & LUKAS 3:23-38 VS MATIUS 1:18.

Dalam Matius dan Lukas, TERTULIS: “Inilah silsilah Yesus”, padahal yang dimaksud adalah silsilah Yusuf, karena berdasarkan Matius 1:18 bahwa “Maria sudah mengandung Yesus sebelum bersetubuh dengan Yusuf”. Dengan demikian, maka “SILSILAH YESUS” yang diuraikan dalam Matius 1:1-17 dan Lukas 3:23-38 adalah SALAH KAPRAH!

(35) KISAH PARA RASUL 16:10 & 18:6 VS MATIUS 15:24 & 10:5-6.

Dalam Kisah Para Rasul 16, TERTULIS: “Mereka berkata: …kami menarik kesimpulan, bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana (Makedonia)”, dan dalam Kisah Para Rasul 18 “Paulus berkata: …aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain”, padahal dalam Matius 15:24 “Yesus berkata: Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel”, dan dalam Matius 10 “Yesus BERPESAN kepada 12 orang murid2nya untuk TIDAK BERDAKWAH ke negeri selain Bani Israel”. (bertentangan hukum dan prinsip).

(36) KEJADIAN 12:10-20 VS KEJADIAN 20:1-17 VS KEJADIAN 26:6-11.

Dalam Kejadian 12, TERTULIS Raja Fir’aunlah yang merampas Sarah dari tangan Abraham, TETAPI dalam Kejadian 20, Raja Abimelekhlah yang merampas Sarah, dan dalam Kejadian 26, Raja Abimelekhlah yang merampas Ribka dari tangan Ishak. (berbeda sumber penulis).

(37) MATIUS 12:40 & YUNUS 2:1-11 VS KENYATAAN (HIDUP VS MATI).

Dalam Matius 12:40 perkataan Yesus TERTULIS: “Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam, demikian juga Anak Manusia (Yesus) akan tinggal di rahim bumi tiga hari tiga malam”, dan keterangan dalam Yunus 2:1-11 bahwa “Yunus tinggal di dalam perut ikan dalam keadaan HIDUP”, TETAPI KENYATAANNYA Yesus tinggal di rahim bumi cuma 1 hari 2 malam saja dan dalam keadaan MATI! (lihat butir 22 di atas).

(38) MATIUS 10:10 VS MARKUS 6:8-10.

Dalam Matius, perkataan Yesus TERTULIS: “Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau TONGKAT…”, TETAPI dalam Markus: “Supaya jangan membawa apa2 dalam perjalanan mereka, KECUALI TONGKAT…” (bertentangan tentang “tongkat”).

(39) MATIUS 2:1-15 VS LUKAS 2:6-46.

Dalam Matius, kisah Yesus TERTULIS: “sesudah Yesus dilahirkan maka ia langsung dilarikan bersama ibunya oleh Yusuf ke Mesir sampai raja Herodes mati”, TETAPI dalam Lukas: “sesudah Yesus dilahirkan, ia dibawa ke Yerusalem, kemudian ke Nazaret dan tinggal di sana selama 12 tahun”. (bertentangan kisah).

(40) LUKAS 24:21,29,36,51 VS KISAH PARA RASUL 1:3.

Dalam Lukas, TERTULIS: “Yesus telah naik ke surga pada hari kebangkitannya atau pada malam sebelumnya”, TETAPI dalam Kisah Para Rasul: “Yesus naik ke surga sesudah 40 hari setelah kebangkitannya”. (bertentangan kisah).

(41) YOHANES 10:8 VS SIFAT2 PARA NABI.

Dalam Yohanes 10:8, perkataan Yesus TERTULIS: “Semua orang yang datang sebelum Aku, adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka”. Pernyataan Yesus ini sangat bertentangan dengan sifat2 para nabi yang merupakan manusia pilihan Allah di muka bumi yang tidak mungkin berprofesi sebagai pencuri atau perampok. Ini sesuatu yang menggelikan.

(42) MARKUS 11:11-14 VS KONSEP TUHAN.

Dalam Markus 11, kisah Yesus TERTULIS: “Keesokan harinya sesudah Yesus dan kedua belas murid-Nya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Ia tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata-Nya kepada pohon itu: “Jangan lagi seorangpun makan buahmu selama-lamanya!” Dan murid-murid-Nyapun mendengarnya.” Kisah ini juga sangat menggelikan, mana mungkin Tuhan mengutuk pohon yang tidak bersalah gara2 tidak berbuah.

(43) KELUARAN 20:4 VS PATUNG BUNDA MARIA & YESUS.

Dalam Keluaran 20:4, Firman Tuhan TERTULIS: “Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi”, TETAPI dalam kenyataannya di gereja2 sering dijumpai patung Bunda Maria dan atau Yesus, padahal dalam Matius 5:18 Yesus berkata: “…Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.” Mengapa Kristen merombak habis hukum Taurat?

(44) LUKAS 16:16 VS MATIUS 5:19.

Dalam Lukas 16:16, penulisnya berpendapat: “Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes; dan sejak waktu itu Kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berbuat memasukinya”, TETAPI dalam Matius, Yesus berkata: “Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada yang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga; tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam Kerajaan Sorga.” (bertentangan prinsip dan hukum).

(45) YOHANES 13:13 ALKITAB INDONESIA VS YOHANES 13:13 NEW AMERICAN BIBLE.

Dalam Yohanes Alkitab Indonesia TERTULIS: “Kamu menyebut Aku GURU dan TUHAN, dan katamu itu tepat, sebab memang Akulah Guru dan Tuhan”, TETAPI dalam Yohanes New American Bible: “You call me ‘TEACHER’ and ‘MASTER’, and rightly so, for indeed I am.” (Pertentangan antara kata “TUHAN” VS “MASTER”, padahal sama2 bersumber dari Alkitab Yunani dan Romawi – “TUHAN” berarti mutlak satu, sedangkan “MASTER” berarti relatif banyak, antara lain: tuan, guru, yang mulia, sri paduka, direktur, pemimpin, kepala).

(46). LUKAS 1:26-27 VS MATIUS 1:18 (3).

Dalam Lukas, kisah pemberitahuan kehamilan Maria TERTULIS: “Dalam bulan yang keenam Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud; nama perawan itu Maria”, TETAPI dalam Matius: “Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut: Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami isteri”. (MALAIKAT VS ROH KUDUS/TUHAN – perhatikan kata “bertunangan”!).

(47) MATIUS 1:20-25 VS LUKAS 1:28-35.

Dalam Matius, sebelum kehamilan Maria, TERTULIS bahwa malaikat Tuhan bertemu dengan Yusuf (dalam mimpi) dan memerintahkan Yusuf memberi nama “Yesus” kepada anak yang akan dilahirkan Maria, TETAPI dalam Lukas, malaikat Tuhan bertemu dengan Maria dan memerintahkan Maria memberi nama “Yesus” kepada anak yang akan dilahirkannya. (bertentangan kisah).

(48) LUKAS 24:42 TEKS KUNO (al. KJV) VS LUKAS 24:42 ALKITAB SEKARANG.

Dalam Lukas teks kuno (al. KJV), TERTULIS: “Lalu mereka memberikan kepada-Nya sepotong ikan goreng dan sarang madu sedikit”, TETAPI dalam Lukas Alkitab Sekarang, kalimat “dan sarang madu sedikit” ditiadakan!

(49) KEJADIAN 37:36 VS KEJADIAN 39:1.

Dalam Kejadian 37, TERTULIS orang Midian-lah yang membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya. TETAPI dalam Kejadian 39, orang Ismail-lah yang membawa Yusuf ke Mesir dan menjualnya. (berbeda penulis).

(50) KELUARAN 20:11 VS ULANGAN 5:15.

Dalam Keluaran, TERTULIS pengkudusan Hari Sabat berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, TETAPI dalam Ulangan, pengkudusan Hari Sabat berkaitan dengan perbudakan bangsa Israel di Mesir.

(51) KEJADIAN 1:11-13 VS KEJADIAN 2:3-5.

Dalam Kejadian 1:11-13, TERTULIS bumi sudah ditumbuhi tunas2 dan pepohonan (penciptaan hari ke-3), TETAPI dalam Kejadian 2, keadaan bumi masih belum ditumbuhi oleh apa pun (keadaan setelah hari ke-7).

(52) MATIUS 28:19 TEKS KUNO VS MATIUS 28:19 ALKITAB SEKARANG.

Dalam Matius teks kuno, sabda Yesus TERTULIS: “… baptislah mereka dalam nama-KU“, TETAPI dalam Alkitab Sekarang: “… baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus”. (Distorsi ke arah Trinitas).

(53) MATIUS 2:1-8 VS LUKAS 2:1-20.

Dalam Matius TERTULIS, “Yesus dilahirkan pada zaman raja Herodes”, TETAPI dalam Lukas, “Yesus dilahirkan pada zaman Kaisar Agustus (sesudah zaman Herodes), yakni ketika diadakan sensus penduduk di Yudea”.

(54) 2 SAMUEL 17:25 VS 1 TAWARIKH 2:17.

Dalam 2 Samuel (al. KJV dan DRB) TERTULIS, “Yitra adalah seorang bangsa Israel“, TETAPI dalam 1 Tawarikh, “Yitra adalah seorang bangsa Ismail“.

(55) 1 RAJA-RAJA 7:26 VS 2 TAWARIKH 4:5.

Dalam 1 Raja-raja TERTULIS, “Sulaiman memiliki 2.000 kamar mandi”, TETAPI dalam 2 Tawarikh, “Sulaiman memiliki 3.000 kamar mandi”.

(56) 2 TAWARIKH 9:25 VS 1 RAJA-RAJA 4:26.

Dalam 2 Tawarikh TERTULIS, “Sulaiman memiliki 4.000 kandang kuda”, TETAPI dalam 1 Raja-raja, “Sulaiman memiliki 40.000 kandang kuda”.

(57) 1 SAMUEL 28:6 VS 1 TAWARIKH 10:13-14.

Dalam 1 Samuel TERTULIS, “Saul meminta petunjuk kepada Tuhan”, TETAPI dalam 1 Tawarikh, “Saul TIDAK meminta petunjuk kepada Tuhan”.

(58) YOHANES 3:13 VS 2 RAJA-RAJA 2:11 & KEJADIAN 5:24.

Dalam Yohanes TERTULIS, “tidak ada seorangpun yang telah naik ke surga”, TETAPI dalam 2 Raja-raja, “Elia naik ke surga”, dan dalam Kejadian, “Henokh naik ke surga”.

(59) YOHANES 18:9 VS YOHANES 17:12.

Dalam Yohanes 18 TERTULIS, “Yesus tidak kehilangan seorangpun dari murid2nya”, TETAPI dalam Yohanes 17, “Yesus hanya kehilangan seorang”.

(60) 2 TAWARIKH 6:36 VS 1 YOHANES 3:9.

Dalam 2 Tawarikh TERTULIS, “semua berdosa”, TETAPI dalam 1 Yohanes, “setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi”.

(61) [YOHANES 1:18; 1 TIMOTIUS 6:16; KELUARAN 33:20] VS [KELUARAN 33:11; KELUARAN 24:10; KEJADIAN 32:30; KELUARAN 33:23].
Dalam kelompok yang pertama TERTULIS, “tidak seorang pun yang pernah dan mampu melihat Tuhan”, TETAPI dalam kelompok yang kedua–berturut-turut–, “Musa berhadapan muka dengan Tuhan”, “Musa, Harun, dan 70 orang lainnya melihat Tuhan”, “Yakub berhadapan muka dengan Tuhan”, dan sebagai hadiah khusus, “Musa diperkenankan melihat punggung Tuhan”.

(62) 1 KORINTUS 14:33 VS YESAYA 45:7; 1 SAMUEL 16:14; 2 TESALONIKA 2:11.

Dalam 1 Korintus TERTULIS, “Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera”, TETAPI dalam Yesaya, “Tuhan membuat kejahatan”, dalam 1 Samuel, Tuhan mengeluarkan roh jahat dari diri-Nya”, dan dalam 2 Tesalonika, “Tuhan membuat kesesatan”.

(63) MARKUS 10:27 & MATIUS 19:26 VS HAKIM-HAKIM 1:19.

Dalam Markus dan Matius TERTULIS, “segala sesuatu bagi Allah”, TETAPI dalam Hakim-hakim, “Tuhan menyertai Yehuda tetapi tidak dapat menghalau penduduk di lembah yang mempunyai kereta besi”.

(64) MAZMUR 30:6 VS BILANGAN 32:13.

Dalam Mazmur TERTULIS, “sebab sesaat saja Tuhan murka”, TETAPI dalam Bilangan, “Tuhan murka selama 40 tahun lamanya kepada orang Israel”.

(65) BILANGAN 23:19 VS 1 SAMUEL 15:35; KELUARAN 32:14.

Dalam Bilangan TERTULIS, “Tuhan tidak pernah menyesal karena Ia bukan anak manusia”, TETAPI dalam 1 Samuel, “Tuhan menyesal karena Ia menjadikan Saul raja Israel”, dan dalam Keluaran, “Tuhan juga menyesal karena malapetaka yang dirancangnya atas umat Israel”.

(66) MAZMUR 100:5 VS 1 SAMUEL 15:3.

Dalam Mazmur TERTULIS, “kasih setia Tuhan untuk selamanya“, TETAPI dalam 1 Samuel, “jangan ada belas kasihan kepada orang Amalek, tetapi bunuhlah semuanya, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, bayi yang masih menyusu, lembu, domba, maupun keledai”.

(67) 1 TIMOTIUS 6:16 VS 1 RAJA-RAJA 8:12.

Dalam 1 Timotius TERTULIS, “Tuhan bersemayam dalam terang“, TETAPI dalam 1 Raja-raja, “Tuhan memutuskan untuk diam dalam kekelaman“.

(68) YAKOBUS 1:13 VS KEJADIAN 22:1.

Dalam Yakobus TERTULIS, “Tuhan tidak mencobai siapapun”, TETAPI dalam Kejadian, “Tuhan mencobai Abraham”.

(69) YOHANES 14:6 VS KISAH PARA RASUL 10:34-35.

Dalam Yohanes TERTULIS, “tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus”, TETAPI dalam Kisah Para Rasul, “setiap orang dari bangsa manapun yang takut kepada Tuhan dan mengamalkan kebenaran, diterima oleh-Nya”.

(70) KEJADIAN 6:3 VS KEJADIAN 9:29; 25:7-8; 25:17; 35:28-29.

Dalam Kejadian 6 TERTULIS, “umur manusia hanya akan 120 tahun saja”, TETAPI dalam Kejadian selanjutnya–berturut-turut–, “umur Nuh 950 tahun“, “umur Abraham 175 tahun“, “umur Ismail 130 tahun“, dan “umur Ishak 180 tahun“.

(71) KEJADIAN 6:19-20 VS KEJADIAN 7:23.

Dalam Kejadian 6 TERTULIS, “Tuhan memerintahkan Nuh untuk membawa segala makhluk hidup masing2 satu pasang”, TETAPI dalam Kejadian 7, “Tuhan memerintahkan Nuh untuk membawa segala binatang yang tidak haram dan seluruh jenis burung masing2 tujuh pasang”.

(72) 1 SAMUEL 6:19 TEKS KUNO (al. DRB & HCSB) VS 1 SAMUEL 6:19 ALKITAB INDONESIA.

Dalam 1 Samuel teks kuno (al. DRB & HCSB) TERTULIS, “Tuhan membunuh 50.070 orang karena melihat tabut Tuhan”, TETAPI dalam 1 Samuel Alkitab Indonesia, “Tuhan hanya membunuh 70 orang saja”. Benar-benar tidak tahu malu!

(73) KEJADIAN 2:17 VS KEJADIAN 5:4-5 (didukung KEJADIAN 3:4).

Dalam Kejadian 2 TERTULIS, “…sebab pada hari engkau (Adam) memakannya, PASTILAH engkau mati”, TETAPI dalam Kejadian 5, “Adam dan Hawa, setelah Adam berumur 800 tahun, memperanakkan laki-laki dan perempuan hingga umur Adam mencapai 930 tahun”. Dalam hal ini, Alkitab mencatat bahwa SETAN lebih jujur dibanding Tuhan, sebagaimana pernyataan setan dalam Kejadian 3:4 ketika membujuk Hawa untuk memakan buah terlarang dengan mengatakan, “sekali-kali kamu (Hawa) TIDAK akan mati”. Kenyataannya, setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu, keduanya tetap hidup dan bahkan memperanakkan laki-laki dan perempuan. Benar-benar mengherankan!

(74) ROMA 2:13 VS GALATIA 2:16 (didukung 2 KORINTUS 12:16).

Ketika menulis surat kepada orang-orang Roma, Paulus berkata, “…tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan”. TETAPI sebaliknya, ketika menulis surat kepada orang-orang Galatia, Paulus mengatakan, “…tidak seorangpun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat…”. Dan yang paling konyol adalah ketika Paulus menulis surat yang kedua kepada orang-orang Korintus, ia mengatakan dengan sejujurnya, “…dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya” (al. KJV).

(75) GALATIA 3:16 VS GALATIA 3:29.

Dalam Galatia 3:16 Paulus berkata, “Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya…hanya satu orang…yaitu Kristus”. TETAPI dalam Galatia 3:29 Paulus berkata yang sebaliknya, “Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham…”. Garis keturunan dalam Kristen benar-benar ditekankan untuk membentuk iman Kristen. Padahal, apakah Yesus keturunan Abraham? Perdebatan yang tak kunjung usai. Yesus, adalah manusia yang tidak memiliki silsilah!

(76) GALATIA 5:1-6 VS LUKAS 2:21.

Dalam Galatia, Paulus berkata, “…jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu…Kamu lepas dari Kristus…Sebab…hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti…”, TETAPI dalam Lukas, “ketika genap delapan hari, Yesus disunat”. Bagaimana Paulus mengajarkan sesuatu tentang Yesus tetapi justru bertentangan dengan pokok ajaran Yesus sendiri yaitu menegakkan hukum Taurat?

(77) GALATIA 5:14 VS KEJADIAN 7:14.

Dalam Galatia, Paulus berkata, “Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”. Apakah orang yang mengasihi manusia lain seperti mengasihi diri sendiri bisa dikatakan telah melakukan semua hukum Taurat? Sekali-kali tidak! Betapapun kasihnya dia kepada sesama manusia, tetapi jika dia enggan disunat, maka dia harus dilenyapkan dari muka bumi! (Kejadian 7:14). Inilah hukum Taurat yang sebenar-benarnya!

(78) IBRANI 7:3 VS TRITUNGGAL.

Dalam Ibrani, Paulus berkata, “Ia (Melkisedek) tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan Anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya”. Jika kita terjemahkan pernyataan Paulus tersebut–yang ditujukan kepada orang-orang Ibrani–, maka akan didapat persamaan, Melkisedek = Anak Allah = Yesus. Oleh karena Yesus = Allah = Roh Kudus, maka Melkisedek = Yesus = Allah = Roh Kudus = Caturtunggal atau Tritunggal plus Melkisedek. Sayangnya, tak seorang Kristen pun yang menuhankan Melkisedek padahal notabene sejajar/sederajat dengan Yesus.

(79) MATIUS 1:2-16 VS LUKAS 3:23-34.

Dalam silsilah Yesus menurut Matius, dari Abraham hingga Yesus terdiri atas 40 keturunan, TETAPI dalam silsilah Yesus menurut Lukas, dari Abraham hingga Yesus terdiri atas 56 keturunan (selisih 16 keturunan). Yang bener yang mana nih???

(80) MATIUS 17:13 VS YOHANES 1:21.

Menurut Matius, “Elia adalah Yohanes Pembaptis”, TETAPI menurut Yohanes, “Elia BUKAN Yohanes Pembaptis”. Ngaco lagi nih.

(81) 2 SAMUEL 24:13 VS 1 TAWARIKH 21:11-12.

Dalam 2 Samuel TERTULIS, Gad berkata kepada Daud, “Akan datangkah menimpa engkau 7 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya…”, TETAPI dalam 1 Tawarikh, Gad berkata kepada Daud, “Beginilah firman Tuhan: Haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri…”.

(82) 2 TAWARIKH 36:9 VS 2 RAJA-RAJA 24:8.

Dalam 2 Tawarikh TERTULIS, “Yoyakim berumur 8 tahun ketika mulai memerintah”, TETAPI dalam 2 Raja-raja, “Yoyakim berumur 18 tahun ketika mulai memerintah”.

(83) YESAYA 53:7 VS MATIUS 26:39 & YOHANES 18:23,36.

Para misionaris Kristen mengklaim bahwa Yesus telah menggenapi nubuat Yesaya 53:7 yang mengatakan: “…seperti anak domba dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas sehingga tidak membuka mulutnya“, TETAPI dalam Matius 26:39 Yesus berkata di hadapan Tuhan di bukit Zaitun, “Ya Bapaku, jikalau sekiranya mungkin…”, dalam Yohanes 18:23 Yesus berkata di hadapan Imam Besar, “Jikalau kataku salah, tunjukkan salahnya…”, dan dalam Yohanes 18:36 Yesus berkata kepada Pilatus, “Kerajaanku bukan dari dunia ini”.

(84) MARKUS 16:14 VS 1 KORINTUS 15:5.

Dalam Markus TERTULIS, “Dia (Yesus) menampakkan diri kepada kesebelas orang itu ketika mereka sedang makan”, TETAPI dalam 1 Korintus, “Yesus menampakkan diri kepada Kefas (Simon Petrus) dan kepada kedua belas muridnya“. Padahal, salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot telah meninggal bunuh diri (Matius 27:5).

(85) LUKAS 24:46 VS IBRANI 9:27 & LUKAS 24:39 (didukung YOHANES 20:17).

Menurut keyakinan Kristen, Yesus MATI untuk menggenapi nubuat sebagaimana yang dikatakan Lukas 24:46(4), “Ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga”, TETAPI dalam Ibrani 9:27, “Dan (Yesus) sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi“, dan dalam Lukas 24:39, “…karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ADA padaku”. Jika Ibrani 9:27 dan Lukas 24:39 digabungkan, maka Yesus BELUM MATI !!! Lebih jelas lagi, dalam Yohanes 20:17 Yesus mengatakan kepada Maria setelah peristiwa penyaliban itu, “Sebab aku BELUM PERGI kepada Bapa”. Sekali lagi, Yesus BELUM MATI !!!

(86) LUKAS 16:16 VS LUKAS 23:55-56 (didukung MATIUS 5:17-20).

Dalam Lukas 16:16 TERTULIS, “Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes; dan sejak waktu itu Kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya dan berebut memasukinya”, TETAPI dalam Lukas 23:55-56, “Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayat-Nya (Yesus) dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat“. Pengkudusan hari Sabat merupakan bagian pokok dari hukum Taurat. Ini berarti bahwa hukum Taurat tetap berlaku pada zaman Yesus, karena para pengikut Yesus sendiri tetap mengkuduskan hari Sabat justru setelah “Yesus” mati. Singkatnya, Yesus tetap memberlakukan hukum Taurat kepada umatnya sebagaimana pernyataannya sendiri dalam Matius 5:17-20.

(87) KEJADIAN 1:2-13 (Sumber P) VS KEJADIAN 2:4-7 (Sumber J).

Dalam Kejadian 1 TERTULIS, “bumi sudah terbentuk berupa daratan dan lautan“, TETAPI dalam Kejadin 2, “lautan belum terbentuk, tetapi baru ada kabut (gas) naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi”.

(88) KEJADIAN 8:21 VS 1 SAMUEL 6:19 & MARKUS 5:12-13.

Dalam Kejadian, firman Tuhan TERTULIS, “…Aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah Kulakukan”, TETAPI dalam 1 Samuel, “Tuhan membunuh 50.070 orang karena melihat tabut Tuhan”, dan dalam Markus, Tuhan Yesus membunuh sekitar 2.000 babi untuk menyembuhkan seorang yang kerasukan roh-roh jahat”.

BERSAMBUNG KE HALAMAN 2

KETERANGAN:

(1) Dalam New American Bible, nama pahlawan yang mengiringi Daud sudah DIREVISI menjadi “ISHBAAL anak HACHAMONI”, “kepala ORANG TIGA”! Namun demikian, New American Bible diyakini sebagai satu-satunya Alkitab dengan akurasi terjemahan yang paling baik.

(2) Dalam Lukas 3:23 teks kuno (al. KJV & DRB) TIDAK TERDAPAT kalimat “menurut anggapan orang”! Ini berbeda dengan Lukas 3:23 dalam Alkitab sekarang yang sudah beberapa kali direvisi.

(3) Menurut Al-Qur’an, Roh Kudus/Ruhul Qudus adalah julukan/nama lain bagi malaikat Gabriel/Jibril yang mempunyai tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi/rasul. Akan tetapi, mengingat ajaran Trinitas memasukkan Roh Kudus sebagai salah satu unsur Tuhan, maka kedua ayat di atas menjadi BERTENTANGAN.

(4) Nubuat yang “dikutip” pengarang Lukas dalam Lukas 24:46, tidak ditemukan dalam naskah Perjanjian Lama. Singkatnya, Lukas memiliki nubuat yang “dikutip” yang sama sekali tidak ada!

CATATAN:

– Seluruh Injil2 Kristen ditulis oleh para penulisnya berdasarkan informasi yang sampai kepada mereka, sebagian dari sumber Q, dan gagasan-gagasan penulisnya sendiri setelah membaca Septuaginta Perjanjian Lama berbahasa Yunani, sama sekali bukan atas wahyu dari Tuhan, sehingga tidak mengherankan jika antara Injil yang satu dengan yang lain terjadi perbedaan redaksi dan terdapat banyak pertentangan prinsip yang sangat tajam.

– Adapun para penulis Perjanjian Baru (termasuk Injil2 Kristen) sangat mungkin adalah orang2 Romawi dan Yunani yang nyata2 tidak menyaksikan kehidupan Yesus. Mereka hanya mengetahui Yesus dari informasi yang sampai kepada mereka.

Iklan

28 Komentar

Filed under All Artikel, Kristen

28 responses to “PERTENTANGAN ALKITAB

 1. anonim

  saya sudah baca posting anda, (belum secara keseluruhan) tetapi saya bisa pastikan, bahwa anda sudah membaca Alkitab, tetapi tidak dengan hikmah dariNya. anda membaca hanya untuk mencari kesalahan….kalau boleh tahu, buku2 apa yang anda gunakan untuk menafsirkan ayat2 tersebut????

 2. anonim NAMAKU

  saya tertawa geli membaca postingan anda..kalau boleh tahu, apa sich gelar anda???
  sarjana atau hanya sekedar murid pesantren??????

  anda benar2 BODOH!!!!!!!!!!!!!!!

  • John-Taylor

   Kawan jangan marah seperti itu. saya sudah check di al kitab memang tertulis begitu….!!!

   Ayo kita lapor ke lembaga al kitab…jangan jangan salah cetak.

   syaloom

 3. hein

  @p.laut

  kalau boleh saya tau
  knp anda tidka mencari kebenaran dalam agama anda?

  apakah anda tidak menemukan kebenaran didalamnya?

  • din

   kalau udah bener untuk apa dicari lagi. kenapa anda tidak mencoba mencari kebenaran/kesalahan dalam islam?

  • joy khan

   hein gue tantang loe silahkan cari kesalahan dalam alquran….oke.
   loe emang alkitab loe kagak salah silahkan elo jawab artikel diatas,mudah kan?tapi jawab jangan sekedar pake otakmu yg bloon itu gunakan sanggahan dgn ayat yg trdapay di alkitab itu baru namanya sanggahan yg bbnar sesuai alkitab.paham you………

  • imanuddin

   Mari kita simak dengan cermat ayat kitab umat Kristen yang tertulis dalam Kejadian 6 : 5 – 7 berikut ini :

   “Ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan, bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati-Nya. Berfirmanlah Tuhan : ”Aku akan mengapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal, bahwa Aku telah menjadikan mereka.”

   Ayat di atas ini sebenarnya kalau umat Kristen sedikit serius dan jeli, itu sangat melecehkan terhadap kemahakuasaan Allah. Ayat tersebut sangat jelas menunjukkan kekeliruan dan ketidak mahakuasaan Allah itu sendiri.

   Penulis Alkitab menceritakan rencana awal ketika Tuhan menciptakan manusia, dimana Tuhan bermaksud semua manusia hidup tanpa dosa, tanpa cela, tanpa masalah.

   Tetapi setelah makhluk yang bernama manusia itu tercipta, dalam perjalanan kehidupan manusia itu sendiri, hasilnya tidak seperti yang Dia inginkan.

   Ternyata manusia ciptaan-Nya itu cenderung membuahkan kejahatan semata, maka menyesalah Tuhan bahwa Dia telah menjadikan manusia di bumi ini. Saking rasa menyesal begitu berat, maka membuat hati Tuhan pilu. Maka untuk menghapus manusia dari kejahatan yang mereka buat, didatangkan-Nya air bah untuk melenyapkan semua manusia saat itu, kecuali Nabi Nuh beserta keluarganya dan orang-orang yang beriman kepadanya.

   Sungguh ironis sekali jika Tuhan ditempatkan oleh penulis Alkitab sebagai perancang atau pencipta yang keliru. Tentu hal ini akan membuat setan dan kawan-kawannya bangga atas kekeliruan Tuhan. Setan-setan tentu menertawakan Tuhan bahkan meledek Dia, karena setan-setan merasa menang dalam menggoda manusia ciptaan Tuhan sehingga mereka tergelincir dalam dosa dan kejahatan. Dan dalam cerita tersebut, dilukiskan penyesalan Tuhan yang begitu mendalam hingga hati-nya sangat pilu karena kegagalan yang dibuat oleh Tuhan sendiri.

   Satu hal lain yang perlu kita catat, bahwa jika nanti di akhirat kita akan dilemparkan oleh Tuhan ke dalam api neraka, manusia berhak memprotes terhadap keputusan Tuhan yang akan menghukum kita. Kenapa? Sebab terciptanya kita manusia di muka bumi ini, semuanya bukan atas kehendak kita sendiri, tetapi atas kehendak-Nya.

   Dialah Allah yang telah menjadikan dan menciptakan kita, tanpa diminta oleh kita bukan? Maka jika kita manusia akan disiksa di api neraka, itu suatu keputusan Tuhan yang keliru, sebab semua kesalahan tidak boleh ditimpakan kepada kita manusia, karena yang bersalah justru Tuhan itu sendiri.

   Buktinya Tuhan mengaku dengan jujur dan polos bahwa Dia keliru telah menjadikan manusia yang ternyata cenderung berbuat kejahatan di muka bumi. Bagaimana mungkin kesalahan Tuhan ditiumpakan kepada manusia!

   Oleh sebab itu kalau perlu di akhirat nanti kita adakan demo secara besar-besaran menentang keputusan Tuhan, karena Dia telah melanggar Hak Asasi Manusian (HAM) bukan?

   Semua ini membuktikan bahwa si penulis Alkitab tidak profesional, karena menempatkan Tuhan pada posisi yang lemah.

   Justru dengan adanya ayat-ayat seperti itu, membuat para pembaca Alkitab yang serius dan kritis, akan memberikan penilaian yang salah terhadap isi Alkitab, apalagi menyangkut ketidak mahakuasaan Tuhan itu sendiri. Halinitentu merupakan pelecehan terhadap Tuhan, sekaligus membuktikan bahwa Alkitab tidak semuanya berisi wahyu atau firman Allah, tetapi banyak yang berasal dari tulisan manusia.

   Tuhan Tidak Tahu??

   Silahkan baca Kejadian 18 : 20 – 21

   “20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan : “Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya. 21. Baiklah Aku turun untuk melihat, apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluah kesah orang yang telah sampai kepada-Ku atau tidak; Aku hendak mengetahuinya.”

   Menurut penulis Alkitab, di kala dosa dan kebejatan yang begitu besar telah terjadi di kota Sodom dan Gomorah, malaikat Tuhan melaporkan kejahatan mereka kepada Tuhan. Untuk mengetahui apakah laporan malaikat tersebut benar atau tidak, maka Tuhan harus turun ke dunia untuk mengetahuinya.

   Dilukiskan oleh penulis Alkitab bahwa Tuhan perluh turun ke bumi untuk membuktikan laporan malaikat yang sampai kepada-Nya. Penulis Alkitab init idak menyadari bahwa ayat-ayat tersebut justru benar-benar sangat merendahkan kemahakuasaan Tuhan.

   Kalau laporan kasus Sodom dan Gomorah saja lantas Tuhan harus turun ke dunia untuk mengetahuibnya, bagaimana dengan laporan malaikat di jaman sekarang, dimana jumlah manusia sudah begitu banyaknya (sekitar 6 milyar) dan kejahatan sangat sulith dhitung jumlahnya? Kalau semata itu harus dicek kembali satu persatu kebenarannya oleh Tuhan dengan turun ke dunia ini, kapan urusan Tuhan akan selesai? Kalau begitu diana letak kemahakuasaan Tuhan itu sendiri?

   Jika ayat tersebut benar-benar wahyu Allah, berarti Allah di dalam Alkitab tersebut tidak memiliki sifat Maha atas segala sesuatu, dan Dia bersiat lemah seperti makhluk makhluk ciptaan-Nya. Tapi itulah kenyataannya dan demikianlah apa yang harus diimani oleh umat Kristiani karena mereka merasa yakinn bahwa Alkitab adalah 100% wahyu Allah yang tidak mungkin bisa salah atau keliru, walaupun bertentangan dengan hati nurani mereka.

   Kenyataan bahwa Tuhan benar-benar turun ke bumi untuk mengetahui laporan malaikat kepada-Nya, tertulis jelas di dalam Alkitab dimana Abraham datang mendekat dan berdiri di hadapan Tuhan, hingga terjadilah dialog antara Tuhan dan Abraham sebagai berikut :

   Abraham : “Apakah Engkau akan melenyapkan orang benar Bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada lima puluh orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah Engkau mengampuninya karena kelima puluh orang benar di dalamnya itu? Jauhlah kiranya dari pada-Mu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik! Jauhlah kiranya yang demikian dari pada-Mu! Masakan Hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?” (Kej 18: 23 – 25)

   Tuhan : “Jika Kudapati lima puluh orang benar dalam kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka.” (Kej 18 : 26)

   Abraham: “Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang lima orang dari kelima puluh orang benar itu, apakah Engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang lima itu?” (Kej 18 : 27 – 28)

   Tuhan : “Aku tidak memusnahkannya, jika Kudapati empat puluh lima disana.” (Kej 18 : 28)

   Abraham :”Sekiranya empat puluh lima didapati disana?” (Kej 18: 29)

   Tuhan : “Aku tidak akan berbuat demikian karena yang empat puluh lima itu.” (Kej 18 : 29)

   Abraham: “Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata sekali lagi. Sekiranya tiga puluh didapati disana?” (Kej 18 : 30)

   Tuhan : “Aku tidak akan berbuat demikian, jika Kudapati tiga puluh disana.” (Kej 18 : 30)

   Abraham : “Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan. Sekiranya dua puluh didapati disana?” (Kej 18 : 31)

   Tuhan : “Aku tidak akan memusnahkannya karena yang dua puluh itu.” (Kej 18 : 30)

   Abraham : “Janganlah kiranya Tuhan murka, kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya sepuluh didapati disana?” (Kej 18 : 32)

   Yang menarik dari ayat-ayat Alkitab tersebut terlihat sepertinya Abraham main-main dengan Tuhan. Dan yang lebih tidak rasional yaitu Tuhan koq dinasehati oleh Abraham. Bagaimana mungkin manusia bisa menasehati Tuhan? Mestinya Tuhanlah yang menasehati manusia, bukan sebaliknya!

   Tuhan Berpikir

   Bacalah Kejadian 18 : 17

   “Berpikir Tuhan : “Apakah Aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak Kulakukan ini?”

   Kalau untuk mengatakan kepada seorang saja (nabi Abraham) lantas Tuhan berpikir dulu, bagaimana di zamanh sekarang yang sudah semakin modern dan canggih, apalagi jumlah manusia telah mencapai sekitar lebih kurang 6 (enam) milyar.

   Berbagai masalah, kejadian, problematika, dan kasus yang terjadi di dunia yang semakin tidak kruan ini, kalau semuanya itu harus dipikirkan oleh Tuhan, bisa dibayangkan, bagaimana sibuk dan pusingnya Tuhan dalam mengatasi manusia di dalam semesta ini.

   Maaf, kalau kualitas ilmu pengetahuan Tuhan yang ada di dalam Alkitab hanya seperti itu, bisa-bisa Tuhan stress, mungkin bisa gila! Na’udzubillahi min dzaalik!

   Tuhan tidak mungkin punya sifat lemah yang digambarkan oleh penulis Alkitab pada ayat-ayat tersebut.

   Kalau ayat-ayat itu diyakini sebagai firman Allah, ini berarti Tuhan di dalam Alkitab tersebut tidak memppunyai sifat Maha atas segala sesuatu, bahkan Dia sama seperti makhluk ciptaannya.

   Karenanya bagaimana mungkin kita manusia harus menjadikan Dia sebagai satu-satunya yang mutlak serta berbakti dan menyembah hanya kepada-Nya, dan yang menentukan keselamatan semua umat manusia, sementara Dia sendiri tidak punya sifat Maha atas segalanya?

   Sekarang marilah kita lihat dan membandingkan bagaimana Tuhan (Allah) yang ada di dalam kitab suci Al Qur’an, apakah Dia bersifat Maha atas segala sesuatu atau tidak! Perhatikan ayat-ayat sebagai berikut:

   12. Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu. (Qs 65 Ath Thalaq 12)

   Subhanallah!! Dari satu ayat ini saja jelas sekali terlihat betapa luar biasa ilmu Allah dalam Al Qur’an. Betapa Maha Kuasanya Dia terhadap segala sesuatu. Dan betapa ilmu-Nya tidak terbatas meliputi segalanya.

   59. Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfudz)” (Qs Al An’am 59)

   Subhanallaah!!! Dari ayat Al Qur’anj tersbeut, jelas sekali kita melihat suatu perbedaan yang sangat menyolok antara Alkitab (Bible) dengan Al Qur’an.

   Ayat-ayat Bible tadi terlihat betapa Allah ilmu-Nya sangat terbatas, sehingga Dia harus keliru, menyesal, tidak tahu, berpikir dan lain-lain. Sementara Allah dalam Al Qur’an pada ayat-ayat tadi dijelaskan bahwa Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu-Nya tidak terbatas. Bahkan segala kunci yang ghaib semuanya diketahui-Nya.

   Nah, Allah inilah yang pantas kita sembah, kita jadikan satu-satu tumpuan hidup, tempat kita memohon pertolonan, karena Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu dan Dia punya sifat Maha atas segalanya

 4. Bibel compang camping.

  KATA KRISTEN DALAM HATI(“Aqu sebagai kristin,eh kristen pusyiing mikirin postingan diatas..njlimet,compang camping tambal sulam bibel itu. mataku sepet bacanya.otak ku panas mikirnya.belum selesai tambal sulam satu,ada tambal sulam lain.”)…KATA KRISTEN DI LIDAH(“kau bodoh,anak pesantren ya,kau tak mengimani dgn nurani”,etc etc)…KATA KRISTEN DALAM HATI LAGI(“sebenernya otak gua udah panas en mata sepet nih,tapi sok pede aja”)..xixixixixi..

 5. Bibel compang camping.

  Kristen2 modar,buku compang camping kog masih di pake.udah,turutin aja saran bernard shaw,ambil peti,gembok bibel dalam peti,kunci,lalu buang kuncinya kelaut.xixixixixi

 6. ipo

  emang apa yg dikatakan bernard shaw?

 7. imanuddin

  1+1+1 tidak sama dengan 1(mungkiiin)

 8. hamba,

  Bila ada dua orang yg bertentangan mestinya ada wasit ,biar tidak ada yg main curang,berduel secara sportif, jujur dan jantan. Wasit yg memutuskan siapa yang benar benar jago dan siapa yg hanya gertaknya aja .

  • Kutipan :
   isya allah = semoga = mungkin,
   udah tak jelas tu Alqur’an. “tidak pasti masuk sorga ”

   Crist :
   Oya, yg jelas dong, mana Alqur’an pake terjemahan bahasa indonesia secara utuh ????

   Us 1:
   eh..eh aduh takut.. merubah KEASLIANNYA….entar sudah hukumnya ga bisa rubah dari sononya dan umat pada tahu jelas tu Alqur’an..yg sebenarnya jiplakan Alkitab (berbisik sama teman)
   Uts 2 :
   eh kalo terjemahan orang minta kita harus banyak diedit dulu ya, biar umat tetap bingung sampai mati….dan tetap percaya Muh. hik..hikk.
   Us 1 :
   Sttttttt….Jgn..keras2 ngomong entar kedengaran… kita bikin ayat terjemahan sepotong-sepotong saja ya…
   Us 3 :
   jgn…biar umat tetap menghapal bolak-balik dan biar kaga ngerti2, itukan..amal.. eh isteri Ana..kan nambah satu lagi..hehe..itukan ibadah..

   Ket :
   Ahli walapun ejaan tetap bisa menterjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia
   Kalau Alkitab dengan berani diterjemahkan ke bahasa daerah dengan tidak merubah maknanya, semua orang mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan..Peace….GBU

  • 1+1+1=1

   Sebelum kita mulai kajian tentang Trinitas, mari kita simak ilustrasi tentang pribadi seorang waria :

   Dalam sebuah operasi polisi pamong praja untuk menertibkan para waria yang beroperasi dikolong jembatan layang dan di taman-taman kota, para polisi tersebut berhasil menjaring beberapa waria. Malam itu juga salah seorang petugas menginterograsi salah seorang waria.

   ‘Siapa namamu ?’ tanya petugas
   ‘Donna ooomm,’ jawab waria tersebut centil.
   ‘Yang benar’ tanya petugas sekali lagi
   ‘Benar oooommm’
   ‘Lihat KTP-nya’, kemudian waria itu menyodorkan KTP yang kebetulan punya KTP, dan petugas itupun memeriksanya
   ‘Lho kok di sini namanya Donni bukan Donna?’
   ‘Kamu memalsukan KTP ya?

   ‘Ah Om ini kayak nggak tahu aja, saya kalau malam bernama Donna kalau siang Donni, tapi kalau om cari saya disalon orang-orang pada memanggil saya Ni-Na singkatan dari Donni dan Donna, karena mereka bingung saya ini cewek atau cowok.

   Begini Om, saya sendiri bingung, kalau siang saya ini betul-betul sebagai seorang cowok om, pernah dorong truk, pernah ikut kerja bakti, pernah ngejar-ngejar anjing karena saya digigit, saya juga pernah berkelahi sama pak RT gara-gara mengganggu ketertiban dan saya menang berkelahinya, pokoknya saya ini disiang hari betul-betul sebagai seorang cowok, makanya orang-orang memanggil saya Donni.

   Tetapi Om, kalau malam hari saya ini gemulai, jalan saya seperti foto model, terbukti om berhasil nangkep saya, karena pada malam hari saya betul-betul seperti wanita tulen, bahkan saya ini lebih cantik daripada wanita pada umumnya, bahkan perasaan saya pada malam hari selembut perasaan wanita, sesabar wanita, makanya temen-temen memanggil saya Donna, gitu Om.

   Terus , ketika petang saya kerja di salon untuk nambah income, temen-temen salon pada memanggil saya Ni-Na om, mereka bingung, karena saya ini Donna sekaligus Donni Om, jadi jangan menuduh saya memalsukan KTP om ya, karena memang seperti itu pribadi saya, satu tubuh mempunyai tiga pribadi, sebagai Donna, sebagai Donni dan sebagai Ni-Na. Tapi saya hanya satu om.

   Kalau om nagkep Donna seperti sekarang ini, berarti om juga nangkep Donni dan Ni-Na ,saya nggak bisa minta tolong sama Donni om, karena Donni itu ya saya ini, dan saya juga nggak bisa minta tolong sama Ni-Na, karena Ni-Na itu ya saya om,Moga-moga om ngerti tentang pribadi saya dan memaklumi dan tidak menuduh saya memalsukan KTP.

   Ya..ya..ya.., sahut petugas termanggut-manggut.

   Inilah Trinitas

   Sebenarnya ajaran Trinitas tidak ada dalam Bible, bila orang-orang Kristen mengatakan bahwa ajaran Trinitas ada dalam Bible, itu hanyalah tafsiran belaka, berikut ini ayat-ayat yang diklaim oleh orang-orang Kristen sebagai ayat-ayat tentang Trinitas.

   Menurut iman ke-Kristen-an, Yesus itu terjelma dari firman, berdasarkan tafsiran ayat berikut ini :
   Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada-Nya sebagai Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Injil Yohanes 1:14

   dan masih menurut iman ke-Kristen-an, firman itu adalah Allah itu sendiri
   Pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Injil Yohanes 1:1

   Jadi Yesus itu adalah firman dan firman itu adalah Allah, secara singkat Yesus adalah Allah. Penafsiran ini didukung oleh ayat berikut ini :

   Aku dan Bapa adalah satu. Injil yohanes 10:30

   Ayat yang lainnya yang ditafsirkan untuk mendukung Trinitas adalah ayat berikut :

   Sebab ada tiga yang memberi kesaksian [di dalam sorga: Bapa, Firman dan Roh Kudus; dan ketiganya adalah satu] Yohanes 5:7

   Kalimat yang diklaim sebagai penguat konsep Trinitas adalah ‘Bapa, Firman dan Roh Kudus keti-ganya adalah satu’. Yang dimaksud Bapa adalah Allah Bapa, Firman adalah Yesus.

   Jadi yang dimaksud makna Trinitas tiga adalah satu dan satu adalah tiga yaitu :

   ‘Tuhan-nya orang Kristen itu adalah satu tetapi mempunyai tiga pribadi,

   pertama sebagai pribadi Allah Bapa yang ada di langit yang perkasa yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur alam semesta, kedua kemudian menjelma menjadi Yesus turun ke bumi melalui perawan Maryam dan berkomunikasi dengan manusia secara langsung seperti komunikasinya Allah dalam sorga kepada Adam secara langsung, ketiga sebagai Roh Kudus yaitu Tuhan yang membimbing manusia kepada kebenaran.

   Inilah Persamaan Pengertian antara Waria dan Trinitas

   Dari uraian di atas pengertian Trinitas mempunyai kesamaan dengan pengertian Waria, yaitu :

   – Yesus adalah jelmaan Allah Bapa begitu juga Donna adalah jelmaan dari Donni
   – Yesus dan Allah Bapa adalah satu begitu juga dengan Donna dan Donni adalah Satu
   – Yesus sama dengan Allah Bapa begitu juga Donna sama dengan Donni
   – Yesus adalah jelmaan Allah Bapa yang turun ke bumi begitu juga Donna adalah jelmaan Donni yang keluar pada waktu malam hari.

   Kontradiksi-Kontradiksi Trinitas

   Kontradiksi-kontradiksi yang akan kita kaji adalah sebagai bukti bahwa konsep Trinitas adalah sebuah konsep yang lahir dari salah tafsir terhadap ayat-ayat yang sejatinya bukan ayat-ayat Trinitas tetapi dipaksakan sebagai ayat-ayat Trinitas. Kontradiksi-kontradiksi itu antara lain sebagai berikut :

   1. Kenapa Yesus Memperkenalkan Allah
   Ada sebuah ayat yang hampir mirip dengan syahadatnya orang Islam *):

   Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Injil Yohanes 17:13

   Dalam ayat itu Yesus menyebut bahwa satu-satunya Tuhan hanyalah Allah, mengapa dia tidak menyebut bahwa satu-satunya Tuhan yaitu aku, bahkan Yesus menyebut bahwa dia hanyalah utusan Allah. Ayat tersebut menyangkal penafsiran bahwa Yesus adalah jelmaan Allah dan menyangkal bahwa Yesus adalah Allah.

   Bila kita analogikan dengan kasus waria Donna dan Donni, mungkinkah akan terjadi pernyataan sebagai berikut :

   ‘Om..om harus tahu bahwa Donni adalah seorang laki-laki perkasa dan om harus tahu bahwa Donna adalah seorang wanita utusan Donni untuk kerja malam hari’

   Tentu saja tidak akan mungkin terjadi pernyataan seperti itu, karena Donna adalah Donni, tidak mungkin Donna mengatakan aku adalah utusan Donni kecuali Donna sudah lupa ingatan. Kalau diklaim bahwa Yesus adalah Allah mungkinkah Yesus mengatakan aku adalah utusan Allah ?

   2. Kenapa Yesus Memohon Pertolongan
   Dalam hidup-Nya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkan-Nya dari maut, dan karena kesalehan-Nya Ia telah didengarkan. Ibrani 5:7

   Ayat itu mengisahkan bahwa Yesus selalu berdoa dan memohon kepada Allah. Kalau diklaim bahwa Yesus adalah Allah, mungkinkah Yesus memohon kepada dirinya sendiri atau Yesus lupa bahwa Allah itu adalah dirinya sendiri ?. Tidak mungkin, yang paling mungkin adalah Allah itu bukan Yesus tetapi Tuhannya. Seperti kasus Donna dan Donni, mungkinkah ketika Donna ditangkap oleh petugas lalu me-minta pertolongan kepada Donni.? Tentu tidak mungkin karena Donni adalah dia sendiri, kecuali Donna sudah gila sehingga dia menganggap Donni adalah orang lain.

   3. Kenapa Yesus Duduk Berdampingan
   …Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Mahakuasa dan datang di atas awan-awan di langit.” Matius 26:64

   Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi bahwa setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus akan duduk disebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau Allah adalah Yesus mungkinkah Yesus mengatakan akan duduk disebelah kanan Allah ? tentu tidak mungkin, hal ini hanya mungkin bila Yesus dan Allah beda Dzat.

   Dalam kasus Donna dan Donni, mungkinkah Donna mengatakan aku akan duduk di samping Donni ?, tentu saja tidak mungkin kecuali Donni adalah orang lain.

   Kisah Tiga Orang Yang Masuk Kristen

   Ada cerita yang menarik tentang tiga orang manusia yang masuk agama Kristen. Sebagian dari pendeta Kristen kemudian menga-jarkan doktrin-doktrin penting kepada tiga orang itu. Terutama sekali doktrin tentang Trinitas yang merupakan doktrin terpenting agama Kristen. Selang beberapa waktu datang orang yang dipertuan oleh pendeta itu. Orang itu bertanya kepada pendeta tentang ketiga orang yang baru masuk agama itu. Kata pendeta itu,

   “Tiga orang manusia telah masuk agama Kristen.”,
   Lalu orang yang dipertuan itu bertanya kepada sang pendeta,

   “apakah kamu mengajarkan sesuatu pada ketiga orang ini?”
   “Ya” Jawab pendeta,

   Lalu dipanggilnya ketiga orang itu satu persatu untuk diuji oleh sang tuan.

   Orang pertama dipanggil dan ditanya tentang teologi Trinitas, maka orang pertama menjawab :

   “Anda telah mengajari saya bahwa Tuhan ada tiga. Tuhan pertama yang ada di langit, Tuhan kedua yang dilahirkan dari perut Maria si perawan itu, dan Tuhan ketiga yang turun dalam bentuk burung merpati kepada Tuhan kedua setelah berusia tiga puluh tahun.” Mendengar jawaban itu, maka pendeta itu marah dan mengusir orang itu.

   Kemudian dipanggilnya orang kedua dan ditanyakan kepadanya tentang Trinitas. Maka orang kedua itu berkata :

   “Anda telah mengajar saya bahwa Tuhan itu ada tiga. Dari tiga Tuhan itu satu telah mati disalib dan tinggal dua Tuhan.” Mendengar kata-kata itu pendeta itupun marah dan mengusirnya.

   Kemudian dipanggillah orang ketiga dan orang yang ketiga ini nampaknya lebih cerdas daripada kedua orang yang sebelumnya. Lalu orang tersebut ditanya tentang Trinitas, maka ia menjawab :

   “Wahai tuan, saya hafal betul apa-apa yang dikatakan tuan, dan saya paham betul keutamaan Tuhan Yesus.

   Saya tahu bahwa satu adalah tiga dan tiga adalah satu. Saya juga tahu bahwa satu dari tiga Tuhan itu mati disalib. Dengan matinya Dia, maka Tuhan yang lainnya pun mati karena persekutuan mereka. Dan demikian sampai sekarang tidak ada Tuhan, sebab kalau masih dipandang ada Tuhan, maka konsep penyatuan Trinitas tidak ada.”

   Para sarjana Kristen kebingungan dalam menyikapi teologi Trinitas, mereka meyakini teologi Trinitas meski mereka sendiri sesungguhnya tidak memahami teologi ini. Bukti ketidak-pahaman mereka terhadap teologi ini dapat dilihat dari ketidak mampuan mereka dalam memberikan klarifikasi serta aplikasi teologi itu.

   Pernyataan tokoh-tokoh Kristen

   Dr.R. Soedarmo dalam bukunya menyatakan : bahwa Trinitas tidak dapat dimengerti: ‘Agama Islam bercorak rasionalitas, artinya rasio, akal budi, memberi tekanan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu Trinitas ditolak, sebab tidak dapat dimengerti, bahwa 3 adalah 1 dan bahwa 1 adalah 3. Kita tentu insyaf bahwa Trinitas memang tidak dapat dimengerti’ Ikhtisar Dogmatika hal 114

   Adolf Heuken SJ mengakui Trinitas sebagai puncak misteri keimanan : ’Pengakuan Allah tritunggal merupakan kekhasan iman Kristiani. Pengakuan inilah dasar dan puncak misteri. Misteri Allah tritunggal adalah misteri iman yang mutlak. Ensiklopedi Gereja hal 221

   Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan:”Bahwanya Allah salah satu dari yang tiga” QS. 5:73

   *) Bandingkan ayat tersebut dengan syahadat ‘Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah’, Dalam Injil Yohanes 17:13 dikatakan bahwa untuk mencapai sorga orang harus mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan dan Yesus adalah utusan-Nya.

 9. hamba,

  Karena Wasitnya belum hadir , Duel antara (1+1+1=1) dengan (dc..) sementara ini saya nyatakan dimenangkan oleh (1+1+1=1) karena penontonpun akan melihat keunggulannya, walau ada yang terkesima, rasa kagum , seakan tidak percaya,tapi ini benar benar terjadi dan bukan gurauan belaka.

 10. Ping-balik: Jangan Lupakan Poso |

 11. alo

  menurut ane artikel “pertentangan Alkitab” ini telah mencampuri urusan agama yang lain. Mungkin saja agama ente yang terbaik tapi tidak perlu berkementar tentang ajaran agama yang lain. Sebetulnya tidak perlu binggung dengan ajaran agama Kristen. Berimanlah kepada ajaran agama anda sendiri. Karena kometar-komentar di atas sudah ada jawaban sebelumnya. Kalau dijawab selalu tidak diterima dan ditanyakan lagi. contohnya soal Trinitas adalah misteri bagi orang yang kebingungan dan Trinitas adalah bukan misteri bagi orang yang berkeyakinan teguh bahwa Allah dan Yesus adalah satu dan sama. Kemudian Tuhan Yesus dan Roh Kudus atau Roh Kristus atau Roh Allah adalah satu dan sama. Roh Allah Yang Kudus dan Allah Yang Maha Kuasa adalah satu dan sama. Allah bisa berada di manapun Ia mau pada waktu yang sama. Jadi bagi dunia Trinitas adalah misteri karena Allah bisa diatur oleh pikiran manusia dunia. Jadi tidak perlu mencampuri urusan agama lain. urus agama masing-masing

 12. PAPUDI

  Kitab Suci sebagai sumber Iman dan tanpa meninggalkan tradisi sebagai kekuatan sumber iman, kalau pandai menelaah Kitab suci, akan sempurna bila melakukan ajaran baik yang ada di dalamnya INGAT DARI SEMUA ISI KITAB SUCI MENGARAH UNTUK MENGASIHI TUHAN ALLAHMU DENGAN SEGENAP HATI, KEKUATAN, KEMAMPUANmu, DANSELURUH APA AYANG ADA PADA-MU!, DAN JUGA SAMA NILAINYA KASIHILAH SESAMAMU SEPERTI DIRIMU SENDIRI, DAN LAKUKANLAH DI SETIAP HARIMU, APA GUNANYA MENELAAH DAN MEMBEDAH KITAB SUCI TAPI HANYA PAKAI KEMAMPUAN PIKIRAN, TANPA PAKAI HATI, HANYA CARI -CARI KESALAHAN MENURUT TAFSIRAN SEPIHAK, INGAT TULISAN YANG DITUANGKAN MEMILIKI PERJALANAN SEJARAH YANG PANJANG DAN TIDAKBISA KITA MENGADILI SEPIHAK DAN MEMBENARKAN APA YANG ANDA PAKAI DIOTAK ANDA, PAKAILAH DENGAN SIKAP BIJAK DISANALAH ANDA TEMUI TUNTUNAN KASIH DAN KESELAMATAN, BUKAN PENGADILAN!
  I

 13. Saya malas jawab semuany karna terlalu panjang+bertele” !!! jadi saya jawab no 1+2
  no.1 :pembuangan tsb beda zaman,taitu zaman ezra dan nehemia !! liat aja bani pahat-moab !!
  no.2 raja ahazia menurut 2raja-raja itu memerintah di YEHUDA !! sedangkan dalam 2tawarikh itu memerintah di YERUSALEM !!(nama sama beda orang)
  kasian banget ya boss ketauan cuma buat cari kesalahan pdhal ente yg salah !! ga percaaya ?? baca teliti boss di google juga bisa dicari.NGAKAK SAMA POST BEGINIAN !! gmna ke bongkar semua tuh!!

 14. copyan dr artikel……….
  (17) 1 KORINTUS 8:6 VS ULANGAN 4:35 & MARKUS 12:29.

  Dalam 1 Korintus 8:6, TERTULIS: “Paulus berkata: hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa dan hanya ada satu Tuhan saja yaitu Yesus Kristus”,
  bertentangan dengan:
  Dalam Ulangan: 4.35 “Tuhan itulah Allah, dan kecuali Dia tiada yang lain lagi”, dan dalam Markus 12.29: “Yesus berkata: Hai Israel, adapun Allah, Tuhan kita, Tuhan yang Esa”. .
  ……jadi manakah dalam bertuhan yang benar? yang dikatakan Paulus dalam korintus 8.6 atau ulangan 4.35 dan Markus 12.29

 15. klo menuduh itu tengok dulu Quranmu…. (adakah kontradiksi di sana?) dan sandingkan quran itu cuma 10 lembar kertas A4,
  http://www.freewebs.com/antoherzoq/

  • MUHAMMAD, NABI
   Muhammad

   Dalam Al-Qur’an, Muhammad memerintahkan lebih dari 16 kali untuk membunuh musuh-musuhnya, orang yang tidak percaya, dan orang yang keluar dari Islam:

   2 Al Baqarah 191 “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”

   4 An Nisaa’ 89 Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong,

   8 Al Anfaal 39 Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

   9 At Taubah 5 “Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang.

   Muhammad tidak membawa damai ke dunia tetapi peperangan. Dia mengutus pasukannya untuk menyerang dan perang suci lebih dari 30 kali. Dia sendiri turut serta dalam penyerangan dan ekspedisi sebanyak 29 kali. Dia memimpin pengikutnya untuk mencucurkan darah musuh-musuhnya.

 16. unyil

  Saudaraku, cobalah buka alamat ini : http://www.oocities.org/msaoflagcc/priests.htm Semoga menjadi pencerahan. Trims

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s